SVĚTELNÁ  KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY

 

(4)

 

Kapitola čtvrtá

 

DRUHÝ PŘÍCHOD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

 

 

 

Výtah z knihy „Nové zjevení Pána Ježíše Krista“, str. 62 – 77, 4. kapitola.

 

Dne 1. února 1988, po cestě ze Sama Barbary do Sama Marie v Kalifornii, bylo ke mně slovo Pána Ježíše Krista, řkoucí:

 

„V předešlé kapitole této knihy, zcela na konci, byla zmínka o Druhém příchodu Pána Ježíše Krista. Je jen logické, abychom nyní pojednávali o této události a tomto pojmu, o kterých povstalo tolik vážného nedorozumění.

 

Abychom získali určitý stupeň pochopení toho, co je míněno pod Druhým příchodem Pána Ježíše Krista, je nutno nejdříve si vyjasnit některá chybná chápání ohledně Jeho/Jejího Prvního příchodu. Určité body tohoto tématu byly prodiskutovány v kapitolách VIII a IX knihy „Hlavní ideje Nového zjevení“, napsané tímto zprostředkovatelem přenosu. Čtenáři se radí, aby přečetl nebo se znovu podíval na tyto kapitoly, než bude pokračovat ve čtení toho, co následuje.

 

V celku existovaly čtyři hlavní důvody pro První příchod Ježíše Krista:

 

(1)

ZACHRÁNIT pozitivní stav Stvoření před ovládnutím silami negativního stavu, který v té době značně převládal nad silami pozitivního stavu.

 

Tato situace si vynutila NAROZENÍ Pána Ježíše Krista na vaší planetě.

 

(2)

Získat HMOTNÉ TĚLO, jehož MATRICE ve svém původním uspořádání byla geneticky fabrikována takzvanými pseudotvůrci. Získání určitých elementů takového těla bylo nutno za tím účelem, aby bylo možno vstoupit do zóny vymístění a všech pekel, aniž by se komu ublížilo nebo co poškodilo. Jak si vzpomínáte, tyto prvky byly vzaty z Josefa a Marie.

 

(3)

Získáním toho těla mohl Pán Ježíš Kristus vstoupit do pekel, zvláště do pekel pseudotvůrců a podřídit vše své absolutní kontrole. Zároveň, pomocí toho těla, byl schopen se přiblížit k pseudotvůrcům, všechny je sebrat z končin veškerého Stvoření, po němž se úspěšně rozmístili, a zavřít je v určité tajné oblasti zóny vymístění. Až donedávna nikdo kromě Pána Ježíše Krista nevěděl, kde se ta oblast nacházela. Pán Ježíš Kristus je úplně izoloval a oddělil od ostatního Stvoření a vymazal z jejich vědomí znalost a schopnost cestování v čase a také některé jiné dovednosti vztahující se k životvornosti.

 

Tímto aktem stal se Pán Ježíš Kristus suverénním Spasitelem veškerého Stvoření, a ne jen lidských tvorů na vaší planetě, jak tomu mnozí křesťané mylně věří.

 

Účel Prvního příchodu Pána Ježíše Krista nebyl splněn těmito třemi činy. Většina lidí se domnívala, že po Jeho/Jejím odchodu z vaší planety, jenž následoval po Jeho/Jejím vzkříšení, První příchod Pána Ježíše Krista se skončil, a že se začalo s přípravami pro Jeho/Její Druhý příchod. Nic nemůže být dále od pravdy, než tato domněnka. Je správné usoudit, že nemůže dojít k Druhému příchodu Pána Ježíše Krista, ani nemůže být započat dříve, než se naplnění účelu a užitečnosti Prvního příchodu dokončí a splní. Ve skutečnosti začala nejdůležitější část Prvního příchodu Pána Ježíše Krista PO ODCHODU z vaší planety, kdy se Sebou vzal hmotné tělo, získané na ní.

 

Byl podniknut postupný proces křížení toho těla a jeho fúze do Přirozenosti Absolutní povšechnosti Nejvyššího, jak bylo popsáno v druhé a třetí kapitole této knihy. Jednou tento proces je úspěšně dokončen, pak přípravy pro Druhý příchod Pána Ježíše Krista mohou započít. Jak si vzpomínáte, dokončení tohoto procesu křížení se událo těsně před zazněním sedmého anděla (Zjevení 10:7). Avšak mezi tímto krokem a skutečným zatroubením sedmého anděla došlo k mnohým jiným událostem jak v duchovním světě, tak i ve většině pekel. Povaha těchto událostí je Symbolicky vylíčena ve verších 8-11 kapitoly 10 a ve verších 1-14 kapitoly 11 ve Zjevení Ježíše Krista v Bibli Svaté.

 

K odstartování těchto událostí nemohlo dojít dříve, než byl úspěšně splněn účel Prvního příchodu Ježíše Krista. Jeden z nejdůležitějších důvodů, proč bylo nutné provést fúzi a křížení hmotného těla Ježíše Krista v Absolutní povšechnosti Absolutní přirozenosti Nejvyššího, je v tom zřejmém faktu, že spasení negativního stavu od negativního stavu v jeho vlastní totalitě nemůže být provedeno, nijakým jiným způsobem, než z pozice povšechnosti všech elementů jsoucna a bytí. Jak víte, postrádal Nejvyšší ve Své Přirozenosti jakýkoliv prvek ze zóny vymístění a z vaší planety. S ohledem na tento nedostatek by to, co by se mohlo jedině docílit, bylo úplné a bleskurychlé vyhlazení negativního stavu se všemi jeho obyvateli. Takový akt by byl katastrofálním pro celé Stvoření. Připravil by všechny jeho členy o získání velmi naléhavé a životně důležité znalosti o pravé a plné povaze negativního stavu, a tím by jim nebyl poskytnut výběr ve věcech dobra a zla. Zároveň by popřel pravou Povahu Nejvyššího, který je přece Absolutní láskou a moudrostí. Opravdová přirozenost tohoto druhu Lásky a Moudrosti není ničení; ale SPASENÍ, TRANSFORMACE a ZACHOVÁNÍ.

 

Takže, aby učinil právě toto, podvolil se Nejvyšší procesu křížení a spojení s tím tělem, a tak od základů pozměnil svou Přirozenost a stal se plností Pána Ježíte Krista. V této nové kondici započal proces postupné eliminace negativního stavu a spasení všech jeho členů. Tento proces je procesem Druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Opět řečeno: Většina lidí mylně usoudila, že Druhý příchod Pána Ježíše Krista je věcí okamžitého dění. Ačkoliv tomu může být tak v konečné fázi, celkový proces jeho realizace může trvat staletí, ba tisíciletí v pojetí přírodního času na vaší planetě, tak, jak to vyžádalo staletí (téměř dva tisíce let), aby došlo k dovršení Prvního příchodu. Jak již víte, byl dokončen První příchod Pána Ježíše Krista v DOBĚ úplné fúze a hybridizace Nejvyššího s Ježíšem Kristem, kdy se stal Pánem Ježíšem Kristem. Toto se událo někdy těsně před vánocemi 1987, podle času, jako se pojímá na vaší planetě.

 

Nechť je nyní zjeveno, že zatím co První příchod Ježíše Krista započal na vaší planetě a v zóně vymístění a byl dokončen v pozitivním stavu Stvoření či v duchovním světě, musí zcela logicky započít Druhý příchod Pána Ježíše Krista v OPAČNÉM směru. Nutně započne v nejvnitřnějším ve Stvoření - v nebesích - a postupně se rozšíří po ostatních oblastech Stvoření; po té půjde po celé zóně vymístění a skončí na vaší planetě. Ze stanoviska vašeho pojímání času, poslední fáze této události na vaší planetě může být okamžitou událostí.

 

Důvod, proč musí Druhý příchod Pána Ježíše Krista započít v té nejvíc niterné sféře pozitivního stavu, se vztahuje na změnu v Absolutní přirozenosti původního Nejvyššího, když se stal plností Pána Ježíše Krista. Změna v té Přirozenosti vyžaduje i změnu ve způsobu, jakým mají lidé mít vztah k změněnému Nejvyššímu. Nové podmínky vyžadují nový přístup. Jestliže Absolutní přirozenost Nejvyššího se změnila v plnost Pána Ježíše Krista, relativní přirozenosti všech čijících entit v jsoucnu i bytí, jakožto i jsoucno a bytí samy se musí změnit, aby se tak mohly přizpůsobit základním změnám v přirozenosti jejich Stvořitele. Nic nemůže postoupit dále, pokud nedojde k těmto změnám. Vždyť, jako již bylo tolikrát řečeno dříve, na náležitém chápání a vztahu vůči jejich Stvořiteli závisí sám život všech vědomě cítících entit. Nelze jim mít vztah ze starých pozic, neboť nic starého nezůstalo v Nejvyšším. V tomto smyslu není už více Nejvyššího. Je zde však Pán Ježíš Kristus, který je jediným Nejvyšším.

 

Sdělení ve Zjevení 21:5: „Hle, činím všecko novým“, se přesně vztahuje k této situaci. Činit všecko novým značí vše bez výjimek. To zahrnuje vše v Nejvyšším, který je nyní Pánem Ježíšem Kristem. Jakmile je tento proces v Nejvyšším ukončen, může Pán Ježíš Kristus započít s procesem změny v každém ve Stvoření. Multiverzální zákon a řád vyžadují, a taky jsou založeny na principu, že každá změna musí začít v nitru a postupovat k zevnějšku. Takže k započetí procesu změny struktury, přestavby, obnovení a transformace došlo nejdříve u členů nejvnitřnější oblasti pozitivního stavu.

 

Jakmile se tento proces úplně dovrší ve své úplnosti, přejde pak na všechny členy intermediálního vesmíru. A ačkoliv zde existuje určitá synchronnost a simultánnost tohoto procesu ve všech dimenzích a světech Stvoření, není časová a prostorová. Tento proces je vždycky diskrétní. Jeho povaha sama o sobě nemůže být vysvětlena slovy vaší řeči. Váš jazyk postrádá jakýkoliv souvztažnostní význam. Postačí to proto říci, že tento proces probíhá právě nyní. Ukončení tohoto procesu ve zprostředkujícím vesmíru umožní jeho zahájení ve fyzickém čili přírodním vesmíru Stvoření.

 

Jakmile je tento proces dokončen po celém Stvoření, ve všech jeho dimenzích, stupních a úrovních, pak tehdy, a jenom tehdy může být aplikován i v zóně vymístění. Přesto je třeba znovu říci, že existuje určitý stupeň synchronicky tohoto procesu dokonce i v zóně vymístění, i když její povaha je nečasová a neprostorová. Lze to pojímat takto: Probíhání těchto změn v nejvnitrnějším úseku pozitivního stavu je doprovázeno zintenzívněným zmatkem a zvýšením počtu útoků zla a falešností v nejnižší oblasti pekel. Toto zesílení a vzrůst útočnosti přivádí nejnižší pekla do pozice, v jaké v budoucnu budou eliminována a kdy, až nastane pravý čas, dojde ke spasení všech jejich účastníků. Totéž se týká všech změn na všech jiných stupních Stvoření a odpovídajících stavů pekel, jakožto i ostatních oblastí zóny vymístění. JAKÉKOLIV změny, k nimž dochází v pozitivním stavu, vyvolávají souvztažné události NEGATIVNÍ povahy v zóně vymístění. Tento proces je to, co je míněno prohlášením, k němuž došlo po zatroubení sedmého anděla (Zjevení 11:15). A přece, jak víte, vzápětí po tom promluvení dochází k mnoha jiným, nesmírně význačným událostem, popsaným ve zbývající části zmíněné kapitoly ve Zjevení Ježíše Krista v Bibli Svaté. Toto prohlášení znamená počátek Druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Je zvěstováno zatroubením sedmého anděla. Proces Druhého příchodu a to, co vyvolá v zóně vymístění, je vylíčen v kapitolách 12-22 Zjevení Ježíše Krista.

 

Proces Druhého příchodu Pána Ježíše Krista bude a může být dovršen jen tehdy, kdy dojde k úplnému vymýcení negativního stavu v jsoucnu a bytí a až všichni dobrovolní účastníci v jeho životě budou spaseni. Je nutno varovat zas a znova všechny, kdo čtou tuto knihu, aby neočekávali Druhý příchod Pána Ježíše Krista jako událost, k jaké by došlo takřka přes noc. Jeho konečná fáze však může tak vypadat.

 

Aby bylo možno získat aspoň nějaké omezené chápání povahy Druhého příchodu, pokusme se shrnout údaje o jeho pravém významu v následujících bodech:

 

(1)

Předzvěstí první fáze Druhého příchodu je zjevení toho faktu, že určité knihy v Bibli Svaté mají vnitřní duchovní význam, jenž je ukryt v jejich doslovném smyslu. Ne všechny knihy Bible Svaté mají takový význam. Zjevení o této věci bylo prvně dáno ve Swedenborgových spisech. Nicméně neznamená předzvěst něčeho, že to něco nutně již začalo probíhat. Události tak ohromné velikosti musí předcházet přípravná fáze, ve které všechno ve Stvoření bude uvedeno v náležitý stav připravenosti.

 

Prvním varováním, kterému je nutno věnovat pozornost, je to, že nic ve Slově Božím - v Bibli Svaté se NEMŮŽE brát DOSLOVNĚ. Většina výroků v něm nemá žádný vztah k historickým nebo budoucím událostem na planetě Nula (vaší planetě). Ve většině případů vztahují se k vnitřním duchovním záležitostem každé mysli nebo k událostem, které byly, jsou a k nimž dojde v budoucnosti v rozmanitých dimenzích zóny vymístění a v mezisvětě duchů (jemuž Swedenborg říkal „svět duchů“).

 

Důvod, proč toto závažné zjevení musí přijít nejdřív, je v tom, že doslovný smysl se vztahuje jen na zevní mysl lidských tvorů. Nemůže nikdy proniknout dále než k zevnější vrstvě jejich vědomí. Mimo lidí na vaší planetě, nikde jinde nemají čijící entity o doslovném smyslu ani zdání. Pro ně to vskutku nemá žádný smysl. Řečeno souvztažně, existuje ve Svaté Bibli tolik významů, kolik ve Stvoření existuje úrovní, stupňů a kroků a kolik je v čijící mysli vrstev, sfér a aspektů.

 

Aby mohlo dojít k zahájení Druhého příchodu Pána Ježíše Krista, je zapotřebí nejdříve přivést do pořádku hierarchii organizace lidské mysli, která byla v úplném nesouladu s ostatními vědomě cítícími a myslícími bytostmi. Jak víte, jen relativně zcela nedávno začali si lidé uvědomovat, že jsou takové věci jako nevědomí, podvědomí a vnitřní pochody v jejich myslích. Ani dnes ne příliš mnoho lidských tvorů na vaší planetě je si vědomo, že by vůbec existovalo něco jako nejvnitřnější Duchovní mysl, vnitřní mysl a zevní mysl. Vše, co znají, je vědomá část čili nejzevnější vrstva jejich zevní mysli. Tato situace se musí napravit na prvním místě.

 

Avšak musí se respektovat řád multiverza, jenž vyžaduje, aby každá reorganizace započala v duchovní oblasti a prostřednictvím duševní přešla do přírodní oblasti. Jelikož na vaší planetě jediným faktorem vztahujícím na věci duchovnosti je to, co lidští tvorové považují za Slovo Boží, Bibli Svatou, bylo to právě zjevení o pravé povaze, významu a obsahu Bible Svaté, co bylo počátkem tohoto procesu. Swedenborgovy spisy pojednávají o této záležitosti, stejně jako i poslední kapitola knihy „Realita, mýty a iluze“, napsaná zprostředkovatelem přenosu této knihy.

 

Jakmile bylo poskytnuto zjevení o tomto faktu v době Swedenborgově, dalším krokem mělo být spojení tohoto zjevení se strukturou lidské mysli. Byl to zase Swedenborg, ne Freud, jak mnozí věří, kdo odhalil, že lidská mysl má mnoho aspektů a vrstev a že sestává z nejvnitřnějších, niterních a zevních aspektů. Byl to Swedenborg, kdo správně pochopil, že každý aspekt lidské mysli se přímo vztahuje a je spojen se souvztažícím s oním světem. To znamená, že Nejniternější duchovní mysl (dříve nazývaná Vnitřní mysl) je vždy spojena s duchovním světem, vnitřní mysl pak je spojena s mezisvětem a zevní mysl je spojena s přírodním čili fyzickým světem. Tato spojenost a vztahovost je vždy neuvědomělá, výjimkou je venkovní vrstva zevní mysli. Zase opakujeme, že to byl Swedenborg, a ne Freud, kdo postuloval existenci nevědomých procesů ovlivňujících lidské chování a život ve všech jeho aspektech do největších podrobností. Ovšem, žádný z moderních psychologů nebo jiných zdravotnických odborníků neuznává Swedenborga, jehož koncept o lidské mysli převýšil všecko, co dosud bylo napsáno v tomto ohledu lidskými učenci.

 

V dobách Swedenborgových však nikdo nebyl připraven na to, aby se dozvěděl, že existuje něco jako je zóna vymístění a že planeta Země není opravdovou planetou Zemí, nýbrž planetou Nula (více o planetě Nula bude zjeveno v sedmnácté kapitole této knihy). Současně nikdo nebyl hotov k tomu, aby byl informován o historii s pseudotvůrci, o tom, co učinili s touto planetou a jaký druh genetických změn a manipulací provedli na lidských bytostech za účelem uvedení podmínek nyní existujících na vaší planetě. Takže nikdo si neuvědomoval, že shora zmíněné tři úrovně či stupně neboli aspekty lidské mysli byly alterovány a že kolem nich byly uměle vytvořeny pseudomysli, které blokují správnou funkci pravých myslí. A že prostřednictvím těchto tří pseudomyslí jsou lidští tvorové spojeni s rozličnými úrovněmi zóny vymístění, odkud dostávají všechny tak zvané inspirace a zprávy, vztahující se na záležitosti jejich životů a stavu jejich myslí.

 

Z tohoto důvodu bylo třetím krokem k přípravě na Druhý příchod Pána Ježíše Krista zjevení výše uvedených faktorů, jak jsou obsaženy v knihách zprostředkovatele tohoto přenosu, uveřejněných před napsáním této knihy. Nyní, po dokončení těchto tří stupňů pokročení, s definováním a ustanovením pravého řádu a struktury lidské mysli a zóny vymístění se může začít s první fází Druhého příchodu Pána Ježíše Krista.

 

(2)

Samým počátečním krokem první fáze Druhého příchodu bylo dovršení Prvního příchodu Pána Ježíše Krista. Jeho kulminací bylo objevení se úplně nové, dosud neznámé hybridizované formy - Pána Ježíše Krista. Jakmile Nejvyšší se stal plností Pána Ježíše Krista, Jeho/Její Druhý příchod tím samým aktem započal. Tedy centrálním bodem tohoto kroku ve Druhém příchodu je zjevení, že není jiného Boha ve jsoucnu a bytí mimo Pána Ježíše Krista.

 

(3)

Následující fází Druhého příchodu Pána Ježíše Krista je proces přeměny struktury a formy všech čijících entit ve veškerém Stvoření, a to k Jeho/Její Nové podobě a Novému obrazu, aby tak jejich percepční a receptivní schopnosti byly přizpůsobeny tomuto novému stavu a nové éře. Až tento krok bude dovršen, dojde k novému typu interakce mezi Pánem Ježíšem Kristem a všemi vědomě cítícími entitami. Až do této chvíle taková interakce nebyla možná, ba i představitelná. Pán Ježíš Kristus bude se objevovat před Svým lidem způsobem, jaký nikdy před tím nebyl prožíván. Jedním aspektem tohoto nového projevu bude celistvost mysli ve směru z nejniternější oblasti k nejzevnější.dosud mohl být Pán Ježíš Kristus vnímán pouze v nejvnitrnějších hlubočinách jednotlivé Duchovní mysli, kde On/Ona vždy má sídlo jako Nejvyšší (Nejvyšší souvztaží s tím nejvnitřnějším ! ). Nyní však, po inkorporaci všech aspektů fyzického těla v povšechnosti Jeho/Její Absolutní přirozenosti, Pán Ježíš Kristus je schopen se objevit přímo na všech jiných úrovních Duchovní, vnitřní a zevní mysli a také navenek od jednotlivcovy mysli, jak je to s jinými sentientními entitami nebo lidskými bytostmi. Dosud bylo takové projevení se jen zdánlivým, něco jako vidění nebo v transparentní formě a ne jako konkrétní, aktuální událost.

 

Nová cesta vztahu vůči Pánu Ježíši Kristu začíná v nejniternější oblasti Stvoření, ­v nebesích a postupuje k nejzevnějšímu ve Stvoření - k přírodnímu neboli fyzickému světu. V zóně vymístění souvztažným faktorem s touto situací je větší stupeň pokroucení a zprznění pojímání Přirozenosti Pána Ježíše Krista. Na planetě Nula dojde k promíchání těchto dvou stavů s postupným TOTÁLNÍM zaplavením proudy nejděsivějších NEPRAVD, falešných přesvědčení a různých ohavností ve věci zmíněné otázky, až negativní stav na vaší planetě úplně zvítězí, ač jenom na kratičkou chvíli.

 

(4)

Jedním z důležitých aspektů Druhého příchodu Pána Ježíše Krista je Nové zjevení o pravém původu a povaze negativního stavu a o tom, proč bylo vůbec dovoleno, aby vstoupil do jsoucna i bytí. Během Prvního příchodu Ježíše Krista by se tato znalost zjevila předčasně. V té době ještě nebyla připravená základna pro jednání s negativním stavem z pozice svobody výběru a ne z nutnosti (viz kapitolu IX v „Hlavních idejích Nového zjevení“). Jak bylo vytyčeno v té kapitole, nemůže být pravá povaha negativního stavu projevena, dokud není ZVOLEN jako stav, jemuž se dala přednost ve volbě. Jen tehdy může započít opravdové poučení o negativním stavu.

 

Takže jeden z mnoha důležitých aspektů Druhého příchodu Pána Ježíše Krista je obrátit pozornost veškerého Stvoření i zóny vymístění na pravý původ negativního stavu a na historii pseudotvůrců, jak se zjevuje poprvé v knize „Základy lidské duchovnosti“. Integrální částí Druhého příchodu tedy je odhalení všech konceptů tohoto Nového zjevení, jak je přenášeno tímto zprostředkovatelem. Je nesmírně závažné mít pravou znalost o PŮVODU negativního stavu. Negativní stav nemůže být odstraněn, dokud jeho původní zdroj není znám. Jinak by lidé nadále věřili, že jeho pramenem je Nejvyšší, jak prohlašují některá náboženství na vaší planetě (například taoisté). Připisovat zdroj něčeho něčemu či nikomu, kde ten zdroj ve skutečnosti není, znamená být v negativním stavu. V tom případě nemůže dojít k odstranění negativního stavu, protože pramen jeho původu je považován za nesprávný. Jak vůbec lze eliminovat samý napájející zdroj všeho negativního, je-li tento zdroj považován za nepravý ?  Co se vyřazuje v tomto případě není negativní stav, ale pravda o negativním stavu - což je negativním stavem !  Odtud vyplývá nutnost Nového zjevení o pravém původu a zdroji negativního stavu. Toto zjevení přivádí vše do pořádku a staví vše na pravé místo, a tak připravuje jeviště, na němž se odehraje plnost manifestace Druhého příchodu Pána Ježíše Krista.

 

(5)

Lze najít souvztažného činitele v lidské mysli s tím, co bylo řečeno o Druhém příchodu Pána Ježíše Krista v této kapitole. Všechny procesy ve jsoucnu a bytí jsou započaty z nitra a postupně se šíří navenek. Druhý příchod Pána Ježíše Krista ve své esenci i substanci začíná nejprve v srdci či mysli každého jednotlivce. Začíná v tom nejvnitřnějším Duchovní mysli každého.

 

Jednou z nejzávažnějších fází Druhého příchodu je srdečné přijetí skutečností pravé Přirozenosti Pána Ježíše Krista, jak jsou zjeveny na stránkách této knihy. Schopnost a ochota osoby přijmout ve vlastním srdci Novou přirozenost Pána Ježíše Krista, a to z vlastní svobodné vůle a dobrovolným výběrem, ve jménu samotného principu, v zájmu pravdivosti věci, neboť tak tomu vskutku je - znamená uskutečnění Druhého příchodu Pána Ježíše Krista v nitru takové osoby. Rozumět správně tomuto aspektu Druhého příchodu je obzvláště důležité pro lidské bytosti na vaší planetě. V přítomné době ŽÁDNÝ jiný projev Druhého příchodu Pána Ježíše Krista na vaší planetě není ani nebude patrný. Udá se jen na úrovni toho nejvnitřnějšího v každém jednotlivci. Tato situace potrvá u lidí ještě nějakou dobu. Nemůže dojít k žádné jiné formě jeho projevu dříve, než se projeví jako první vnitřní aspekt. Tedy, všichni, co čtou tuto knihu, a kteří ochotně přijmou do svých srdcí a životů ideje o Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista, umožní Druhému příchodu, aby započal také na vaší planetě. Fáze Druhého příchodu, započítá v tom nejvnitřnějším lidské Duchovní mysli a srdcích, učiní možnou přípravu jeviště pro projevení se jiných fází této události na vaší planetě. V čem tyto fáze budou spočívat a jak se projeví, nelze zjevit pro bezpečnostní důvody. Jsou věcí budoucnosti a Božské prozřetelnosti Pána Ježíše Krista. Předčasné odhalení takových skutečností dává možnost negativnímu stavu porušovat a působit vybočení, odložení či pozměnění těchto událostí. To by znemožnilo náležitou eliminaci negativního stavu. Tímto činem by byla lidským myslím způsobena další nenapravitelná škoda.

 

Negativní stav se všemi svými pekly DOBŘE VÍ, jak je to pro Druhý příchod Pána Ježíše Krista důležité, aby se - v tomto zjeveném aspektu - odehrál v lidské nejvnitřnější Duchovní mysli. NIC NEMŮŽE UČINIT sentientním entitám v pozitivním stavu, u nichž tento proces PROBÍHÁ JIŽ URČITOU DOBU. Lidské bytosti na vaší planetě a všichni tvorové v celé zóny vymístění jsou něco zcela jiného. Zde má negativní stav úplnou svobodu činit, co mu je libo, pokud jeho činy jsou akceptovány lidmi a jinými tvory pod jeho doménou. Proto je a bude v tomto ohledu jednou z hlavních snah pekel namířit svůj zlomyslný útok na obsah a ideje tohoto Nového zjevení, obzvláště na Novou přirozenost Pána Ježíše Krista. To se provede za tím účelem, aby přijetí těchto zjevených idejí lidmi a jinými tvory zóny vymístění bylo nesmírně obtížné.

 

Čím více lidí a jiných tvorů je ochotno přijmout tyto ideje do svých srdcí, myslí a životů, tím lépe je zajištěna pozice pro konečnou fázi Druhého příchodu Pána Ježíše Krista v zóně vymístění a na vaší planetě. Slova více lidí a tvorů duchovně neznamenají, že nutně jde o množství neboli číselnost. Jen negativní stav miluje STATISTIKU. V duchovní souvislostivíce“ značí jakost a stav v myslích lidí a tvorů, kteří budou ochotni přijímat tyto ideje v jejich plnosti a nepodmíněně, v zájmu samotných principů, protože jsou pravdivé. Jestliže, na příklad, jen nepatrná hrstka lidí a jiných tvorů ochotni přijme tyto ideje, přitom jsou to bytosti s vysokou duchovní jakostí, pak kvantitativní početnost bude plně nahrazena. Jedna osoba takové duchovní kvality rovná se mnoha milionům lidských a jiných tvorů v peklech. Proto HLAVNÍM terčem útoků negativního stavu budou lidé TAKOVÉ jakosti. Všemožně se pokusí znemožnit lidem tohoto typu přijetí všeho zjevovaného v této knize.

 

Avšak tento stav věcí je částí projevení se Druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Bez něho toto usilování ze strany negativního stavu nebylo by nutné. Tato fáze Druhého příchodu a reakce negativního stavu na něj, jak se zde popisuje, odhaluje a přináší na povrch pravou povahu negativního stavu, a také jej činí zralým pro konečnou eliminaci.

 

(6)

Jiným aspektem Druhého příchodu Pána Ježíše Krista je zjevení o zradě křesťanství i ostatních náboženství na vaší planetě. Znalost těchto faktů je nadmíru důležitá. Až do této chvíle věřila většina jejich přívrženců, že všechna náboženství se svými četnými sektami vyšla z Boha a byla sankcionována Bohem. Toto je zvláště pravdou o členech křesťanských denominací a sekt. Proč bylo dovoleno, aby tato víra vzkvetla, je zjeveno ve třetí kapitole této knihy.

 

Současným procesem Druhého příchodu Pána Ježíše Krista a jeho nejdůležitější fází je postupné odhalování a přivádění na světlo denní všech falešností a systémů víry, udržovaných po tisíciletí všemi druhy náboženství, zvláště pak křesťany, ve věci všech duchovních otázek a o pravé Přirozenosti Pána Ježíše Krista. Lidem byly vštěpovány tyto ideje, pak jejich mozky byly ohlupovány vírou, že jsou z Boha. Abychom použili vašeho lidského rčení: Děje se to s nimi od kolébky do hrobu. Vskutku věří, že tyto ideje jsou posvátné a že jsou pravdivým slovem Božím. Pokud tato situace převládá a dokud není známo, že se věci mají jinak, zůstává negativní stav v životě lidských tvorů mohutnou silou, ovládající všechny aspekty jejich myslí a chování (ovládací programy – pozn. zpracovatele). Tím, že tyto falešnosti byly přivlastněny v naprosté úplnosti, je nemožné, aby byly odstraněny přes noc, takřka jednou ranou. Kdyby k tomu mělo dojít podobným způsobem, nepřežil by tento proces nikdo. Pamatujte si, že život lidí a jiných tvorů je pohroužen v těchto NEPRAVDÁCH, které jsou potravou jejich života. Učinili je svým životním pramenem.

 

A proto je postupné odhalování rozličných falešností lidských duchovních a náboženských systémů víry a jimi přivlastněných duchovních idejí považováno za speciální fázi Druhého Příchodu Pána Ježíše Krista. Za tímto účelem poskytuje Pán Ježíš Kristus Nové zjevení v pozvolných krocích. Každý krok obsahuje stupeň odhalení větší, než tomu bylo v předchozím kroku. První krok tohoto zjevení obvykle ještě podrží větší nebo podstatnou část předešlých znetvořenin. Odhaluje poměrně a relativně jen malou část nepravd a překroucenin převládajících duchovních idejí mezi lidmi a jinými tvory zóny vymístění. Právě tento první krok byl reprezentován ve spisech Swedenborga. Od časů Swedenborgových do druhého kroku Nového zjevení uplynulo téměř dvěstěpadesát let (ve vašich časových termínech), než bylo zjeveno něco vskutku nového. Ve druhém kroku Nového zjevení bylo dovoleno a učiněno známým odhalení podstatně většího množství zfalšovaných, znetvořených a zprzněných duchovních idejí. Mezi druhým a třetím krokem, reprezentovaným touto dávkou Nového zjevení, jak je zapsána v této knize, tj. od doby přenosu „Základů lidské duchovnosti“, uplynulo sedm let vašeho času.

 

Jak vidíte, stává se doba mezi zjevovanými kroky stále KRATŠÍ. Toto svědčí o působení ZÁKONA AKCELERACE. Čím je blíže konec nebo cíl, tím rychlejší přibíhání ke konečnému cíli. Třetí krok v Novém zjevení odráží ještě větší stupeň odhalení všech duchovních a náboženských falešností a druhů zla, které zamořovaly vaši planetu a jiné oblasti zóny vymístění od chvíle aktivace a dominance negativního stavu. Všechny tyto kroky jsou závažnými fázemi Druhého příchodu Pána Ježíše Krista nebo jejich předchůdci (jak je to s první fází, reprezentovanou Swedenborgovými spisy).

 

(7)

Jiným důležitým aspektem Druhého příchodu Pána Ježíše Krista je otevření dveří a dovolený přístup do jiných dimenzí, a to v obou směrech. Mnoho lidských bytosti je schopno se stýkat a komunikovat přímo s jinými bytostmi a entitami odjinud, jakožto i jiné bytosti a entity z jiných oblastí mají povoleno mít styk a ovlivňovat lidské tvory na vaší planetě. Tento závažný krok je nutnou podmínkou pro zahájení procesu diferenciace mezi negativními a pozitivními silami na vaší planetě a v zóně vymístění. Tento proces vynáší na světlo skrytá přání, tužby a přednosti lidských a jiných tvorů. To je zavazuje k tomu, aby zaujali stanovisko nebo pozici vůči životně rozhodujícím ideám, významům a účelům jejich životů.

 

Jelikož toto je procesem diferenciace, separace, diskriminace a stranickosti, VĚTŠINA bytostí a entit, které přicházejí odjinud, je z negativní strany a v masce milujících, pečujících, moudrých, ohleduplných a nápomocných průvodců - rádců té osoby, s níž jsou ve styku. ROZLIŠIT je od entit z pozitivní strany lze podle obsahu a jakosti poslání, jež přinášejí lidem. Jsou-li tyto zprávy povahy čistě osobní, vztahující se na blahobyt a zlepšení jednotlivcova osobního duchovního, duševního i tělesného stavu a zdraví; radí-li, a ne řídí; nabízejí-li různé výběrové možnosti; zdůrazňují-li svobodnou vůli - pak PRAVDĚPODOBNOST toho, že jsou z pozitivní strany, je daleko VYŠŠÍ.

 

Avšak nazývají-li se entity, přicházející odjinud, průvodci (duchovními vůdci); nebo se prohlašují za Boží posly; mluví-li v obecných pojmech ke všem ostatním, přinášejí-li zprávy pro širokou veřejnost; organizují-li všemožné pracovní Schůze a sedánky, shromažďující stovky až tisíce lidí; chtějí-li vést jiné prostřednictvím spojení s jinými světy, předpovídají-li budoucnost..., pak nehledě na to, jak mnoho lásky, moudrosti, péče, pochopení, ohleduplnosti a čehokoliv jiného se snaží projevit, jsou z negativního stavu. Všem vám se radí, abyste věnovali pozornost své INTUICI. Jemný hlas a cit vaší intuice jsou jedinou zbraní na vaší planetě, jež se může použít za účelem zjištění, kdo je kdo. Máte-li třebas nepatrně nejisté, úzkostné nebo nepohodlné pocity nebo stavy během takových styků s někým, kdo k vám promlouvá přímo nebo skrze tak zvané spojení, pak je to varovným znamením, že jste ve společnosti nepravých entit.

 

Všimněte si, prosím, jak mnoho tak zvaných „spojení“ (oblíbené slovo negativního stavu) se vyrojilo na vaší planetě. Nejen že nemají žádnou duchovní cenu, ale matou a zavádějí. Je to povoleno za tím účelem, aby vyvolali u lidí potřebu definovat a ukázat, v čem je jejich loajalita a jak zvolí, ke komu chtějí náležet. Ve skutečnosti toto je počáteční fáze jejich Posledního soudu. A Poslední soud je poslední fází Druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Více o Posledním soudu bude zjeveno v osmé kapitole této knihy.

 

(8)

Opravdový FYZICKÝ Druhý příchod Pána Ježíše Krista se NEJPRVE projeví (a taky je již tomu tak) v ŘÍŠI POZITIVNÍHO STAVU, nikoliv na vaší planetě, ani v zóně vymístění. Pán Ježíš Kristus se zjevuje a přichází ke všem k pozitivním stavu ve Své nově získané formě, jež byla vpojena a inkorporována v povšechnosti Nejvyššího. Odpovídající faktor pro tento jev na vaší planetě může být nalezen v procesu vcházení dovnitř. V tom procesu mohou někteří potkat Pána Ježíše Krista jako svého Nejvyššího duchovního rádce spolu s jinými rádci (členy duchovní rodiny, viz Doslov) jim přidělenými, a tak s Ním/s Ní navázat - podle volby ze svobodné vůle - blízký vztah. Díky tomuto procesu mohou prožívat ve svém osobním, soukromém a intimním životě Druhý příchod Pána Ježíše Krista.

 

Majíce tuto zkušenost, kterou přijali za platnou, připravují tito lidé - po vykonání bezpečnostních prověrek pomocí vlastní intuice - vaši planetu pro konečnou fázi Druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Připomínáme znovu: Ne mnozí lidé na vaší planetě jsou schopni a pohotoví prožít takovou zkušenost, zvláště pak ne v její modifikované formě (jak se odhaluje v příští kapitole této knihy). Ale, jak bylo uvedeno výše, nepracuje pozitivní stav s kvantitami, nýbrž s kvalitami. A proto projevování se Druhého příchodu Pána Ježíše Krista na vaší planetě prozatím bude omezeno jen na tuto vnitřní, zosobnělou a jedinečnou zkušenost vyvolených jedinců, bez jakékoliv zřejmé zevnější manifestace.

 

Existuje nadmíru důležitý důvod, proč tomu tak má být. Fyzické projevení se Druhého příchodu Pána Ježíše Krista na vaší planetě podle pokynu doslovného smyslu Nového zákona v Bibli Svaté znamená projevení se v zevnějšnostech. Jak víte, podstatnou povahou negativního stavu je ukládat všechno v zevnějšku, a tím odvádět všemi přístupnými prostředky schopnosti lidí jít do svých niter. Lidští tvorové jsou drženi venku, ve vnějším světě. Jejich přílišné zaneprázdnění ve věnování se vnějším záležitostem života je takového rozsahu a proporcí, že jim nedává ani chvilku volného času pro to, aby se naučili, jak jít dovnitř a jak pravidelně prožívat proces prodlévání v tom vnitrním středu svých bytostí.

 

Z toho vyplývá, že kdyby vskutku došlo k zevnímu projevení se Druhého příchodu Pána Ježíše Krista bez jeho manifestování v niterném světě toho nejvnitřnějšího Duchovní mysli jedinců, pak by se uznala platnost práva negativního stavu považovat své jsoucno a své bytí za věčné. Všichni by měli za to, že důraz, který klade negativní stav na zevní, vnější a venkovní způsob života, je jedině správný a bohulibý. Z takové pozice nikdy by nedošlo k eliminaci negativního stavu a jako následek nebylo by spasení jeho členů vůbec kdy možné. Jakmile se plnost Druhého příchodu Pána Ježíše Krista projeví způsobem osobním, unikátním a individuálním v srdci každého jednotlivce a přinese své ovoce, pak jen tehdy se bude uvažovat o jiných aspektech jeho manifestace (bude-li to nutné, potřebné a proveditelné).

 

Pamatujte si, prosím, že aktivace negativního stavu byla započata v tom nejzevnějším zevního ve Stvoření. Proces jeho rozkvětu a dozrání byl dokonán tehdy, kdy veškerá pozornost byla obrácena na zevnějšek a kdy všechny hodnoty života byly zcela uloženy v zevních událostech a procesech. Tak se stalo, že hmota, příroda, vědomé procesy lidské zevní mysli, materiální majetek a podobné věci se staly účelem života, namísto jeho prostředky. Na druhé straně stalo se to, že duchovní hodnoty těch nejniternějších světů byly buď úplné zanedbány a vyřazeny nebo zatlačeny do posluhovačné pozice prostředků pro zevní cíle. Za takových okolností zevnější, fyzické, materiální a doslovné projevení se Druhého příchodu Pána Ježíše Krista by posílilo tento ohavný a smrťácký životní styl. Všechen doopravdy duchovní význam života byl by navždy ztracen.

 

Z tohoto sdělení je očividné, proč se nemůže nikdy udát Druhý příchod Pána Ježíše Krista na vaší planetě způsobem popsaným v doslovném smyslu v Bibli Svaté. Tento fakt byl již zjeven skrze Swedenborga a v článku, který byl uveřejněn zprostředkovatelem tohoto přenosu v jedné ze zpráv TMH Foundation.

 

Podívejme se znovu na některé vnitřní významy těch biblických doslovných výroků o Druhém příchodu Pána Ježíše Krista. K tomu, co bylo dříve zjeveno prostřednictvím Swedenborga i přes zprostředkovatele této knihy, dodávají se následující ideje. V evangeliu Matoušově v kapitole 24 ve verších 29-31 čteme toto:

 

„Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc nevydá svou zář, hvězdy budou padat s nebe a mocnosti nebeské se zachvějí. Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi, a tu budou naříkat všechny kmeny země, a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velikou mocí a slávou. On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice, a ti shromáždí Jeho vyvolené ze čtyř směrů světa, od jednoho konce nebe ke druhému.“

 

(a)

Hned po soužení těch dnů“ znamená dobu a stav, kdy bude negativnímu stavu dovoleno projevit svou povahu v největší plnosti svých potenciálů a úplně zvítězit nad pozitivním stavem na planetě Nula. Jak již bylo dříve uvedeno, nemůže dojít k eliminaci negativního stavu před tím, než bude odhalena CELÁ jeho podstata, než se dosáhne z něho plného poučení a než bude úplně vyčerpána užitečnost jeho jsoucna a bytí. Ale jak si pamatujete z některých údajů v předchozí kapitole, může se plné odhalení a poučení konat jenom na základě konkrétního a živoucího příkladu. Tuto úlohu dostala planeta Nula spolu s některými oblastmi mezisvětů v zóně vymístění. Členové pozitivního stavu nemohou vkročit do světů, které jsou - matematicky řečeno - pod nulou. Náležité poučení může se získat jenom ve stavu neutrality, kde všechno a každý má dovoleno ukázat, co je libo.

 

Tedy aby se došlo k úplnému poučení a poznání ve věci situace, kdy negativní stav se stane plným vítězem a kdy pozitivní stav zcela prohraje (a jen v podobné situaci může se vyjevit plná podstata negativního stavu a zodpovězena bytostní otázka o tom, jak vypadá život bez duchovních principů a bez Boha čili se zfalšovanými duchovními principy ! ), negativní stav bude mít dovoleno ZCELA VYHRÁT na planetě Nula, ale jen na KRATIČKOU CHVÍLI. Toto je (mimo mnoho jiných věcí) význam slov „hned po soužení těch dnů“.

 

(b)

Slunce se zatmí“ značí, že veškeré poznání o pravé Přirozenosti Pána Ježíše Krista bude ztraceno. Ani jediná správná myšlenka o této Přirozenosti nebude k dispozici. Zůstanou jen pokrouceniny. (Pravé informace, jako např. tyto, budou zcela zlikvidovány příchodem pseudotvůrců na planetu Nula – proto je tak důležité s těmito informacemi neprodleně pracovat a šířit je dál, budou tedy zde fungovat omezenou dobu – do odvolání členů pozitivního stavu po splnění jejich poslání, tj. převibrování – pozn. zpracovatele).Slunce“ souvztaží s tím nejniternějším v Pánu Ježíši Kristu.

 

(c)

Měsíc nevydá svou zář“ označuje, že se nebude moci rozeznávat působení Božské prozřetelnosti Pána Ježíte Krista a nebude existovat pravá základna či fundament, kde by se mohl navázat správný poměr s Pánem Ježíšem Kristem. V tomto ohledu souvztaží „měsíc“ s Absolutním duševnem neboli Absolutní vnitřní myslí Pána Ježíše Krista.

 

(d)

Hvězdy budou padat s nebe“ znamená, že Božské lidství Pána Ježíše Krista bude oddělováno od Jeho/Jejího Zlidštěného Božství, tím se znemožní získání jakýchkoliv poznatků o jakýchkoliv duchovních ideách. V této souvislosti „hvězdy“ souvztaží s Absolutní zevní myslí Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejím fyzickým tělem, jež bylo učiněno Božským.

 

(e)

A mocnosti nebeské se zachvějí“ značí, že životodárný zdroj, vyvěrající z toho nejniternějšího, bude ohrožen odříznutím podpůrného systému, kterým duchovní život napájí život veškerého Stvoření a který je spojen s vaší planetou a celou zónou vymístění. Jednou je poznání pravé Přirozenosti Pána Ježíše Krista ztraceno, pak se uzavřou dveře pro proudění náležitých duchovních idejí, dávajících život všemu a každému žijícímu. Tato situace je znamením toho, že plná podstata negativního stavu byla ODHALENA a že další tolerování jeho jsoucna a bytí ohrožuje život sám. Je to v tomto okamžiku, kdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi.

 

(f)

Znamení Syna člověka“ označuje to, že všichni účastníci negativního stavu uznají, že zevní vnímání v jejich rozumovém chápání pravé Přirozenosti Pána Ježíše Krista bylo zcela falešné.Ukáže se na nebi“ značí otevření dveří do nejniternější oblasti Duchovní mysli každého účastníka. Z té mysli přichází poznání o jejich opravdu ubohém duchovním stavu. Tento ubohý stav je označen následujícími slovy: „a tu budou naříkat všechny kmeny země“. „Všechny kmeny země“ znamená všechny mylné koncepce, falešnosti, zprzněnosti, pokrouceniny a zmrzačenosti a jejich shluky („kmeny“), které existují v zevním pojímání všech duchovních principů („zemi“) bez jakékoliv niterné napojenosti.Budou naříkat“ značí, že všechny zdroje utrpení, zla, ošklivosti a prohnilosti pocházejí z této hrůzné situace.

 

(g)

A uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou“ znamená to prvotní správné vnímání Božského člověčenství („Syn člověka“), vtěleného v povšechnosti Absolutní přirozenosti původního Nejvyššího („oblaka nebeská“) a sjednoceného s jejím Absolutním duševnem („veliká moc“) a jejím Absolutním Božským duchem („velká sláva“).

 

(h)

On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice“ označuje přímé duchovní proniknutí všech mocností pozitivního stavu na území negativního stavu a že tato invaze se bude vnímat otevřeně zevní percepcí.A ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř směrů světa, od jednoho konce nebe ke druhému“ označuje vyluhování všech zbytků pozitivních idejí, které byly zachovány v prohlubních toho nejniternějšího každé Duchovní mysli ohledně pravých duchovních principů („čtyř větrů světa“), jejich odkrývání a umístění v náležitý řád a hierarchii duchovní organizace („od jednoho konce nebe ke druhému“) a postavení každého do pozice připravenosti pro poslední fázi Druhého příchodu Pána Ježíše Krista.

 

(9)

Poslední fáze Druhého příchodu Pána Ježíše Krista je nejrozhodnější. Přináší se sebou nevyhnutelně TOTÁLNÍ, PERMANENTNÍ, VĚČNOU ELIMINACI NEGATIVNÍHO STAVU A VŠECH JEHO PEKEL ZE JSOUCNA A BYTÍ. Ale též nutně přináší VŠEM SPASENÍ Z OTROCTVÍ, POROBY A DRÁPŮ NEGATIVNÍHO STAVU A JEHO PEKEL. Posledním tímto krokem bude dovršen proces a význam Druhého příchodu Pána Ježíše Krista a tento časový cyklus bude uzavřen.

 

Jak si vzpomínáte, bylo to během tohoto zvláštního časového cyklu, kdy bylo dovoleno, aby negativní stav byl aktivován a zóna vymístění se zalidnila. V žádném předchozím časovém cyklu Stvoření, ani v žádném následujícím časovém cyklu na věčnost nebylo ani nebude nikdy povoleno, aby se negativní stav znovu aktivoval.

 

S touto konečnou fází Druhého příchodu Pána Ježíše Krista VŠECHNY ZKUŠENOSTI NEGATIVNÍHO STAVU, od momentu jeho aktivace, až do posledního okamžiku jeho eliminace, BUDOU PRO VĚČNÉ UČEBNÍ ÚČELY ULOŽENY A ZACHOVÁNY V „UNIVERZALITĚ VŠEHO, v té její části, jež se v Bibli Svaté nazývá JEZEREM OHNĚ A SÍRY. Poslední soud v této fázi znamená sesbírání a umístění všech těchto zkušeností v ohnivém jezeře a konec tohoto časového cyklu.

 

Nové nebe a nová země (Zjevení 21:1) znamená nový časový cyklus Stvoření, v němž nebude místa pro negativní stav. To také znamená úplné dokončení veškerého přebudování, přestavení, omlazení a transformování všech entit a lidských bytostí v nové obsahy a formy, které budou souvztažit s Novou podobou a Novým obrazem Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista. Tehdy se může stát, že Pán Ježíš Kristus se objeví na vaší planetě (planetě Nula) tělesně, konkrétním způsobem, v doslovném smyslu. Poslední krok je faktickým dokončením Druhého příchodu Pána Ježíše Krista.

 

Význam a obsah Druhého příchodu Pána Ježíše Krista není omezen výše uvedenými devíti body ani Swedenborgovými spisy či článkem uveřejněným ve zprávách TMH Foundation. Je mnoho dalších aspektů mimo zde zjevených. Nemohou však být zjeveny tentokrát z bezpečnostních důvodů. Určité důležité aspekty Druhého příchodu Pána Ježíše Krista nemohou být vůbec zjeveny, dokud nedojde k jejich plnému uskutečnění a výskytu. Takže některé duchovní věci z důležitých duchovních a bezpečnostních důvodů mohou se stát patrnými jenom v době jejich skutečného probíhání. Nicméně bude více zjeveno o Druhém příchodu Pána Ježíše Krista v sedmé a osmé kapitole této knihy.

 

Ten, kdo má uši k slyšení a naslouchání, ať slyší a poslouchá, co Pán Ježíš Kristus zjevil v této kapitole.“

 

 

 

Přes 7000 stran a 3000 obrázků o Vesmírných lidech najdete na internetu:

 

 

www.vesmirni-lide.cz

 

www.vesmirnilide.cz

 

www.andele-svetla.cz

 

www.andelesvetla.cz

 

www.universe-people.cz

 

 

www.universe-people.com

 

www.cosmic-people.com

 

www.angels-light.org

 

www.angels-heaven.org

 

www.ashtar-sheran.org

 

 

www.himmels-engel.de

 

www.angeles-luz.es

 

www.angely-sveta.ru

 

www.anges-lumiere.fr

 

www.angelo-luce.it

 

www.anioly-nieba.pl

 

www.feny-angyalai.hu

 

           

(snadno získáte také v knihovnách a internetových kavárnách)